1. Giới thiệu chung

Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Triển khai công nghệ (Phòng 6) được thành lập năm 1989. Chức năng của phòng hiện nay là: Điều tra môi trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật xử lý chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường (theo Quyết định số 22/QĐ-KTNĐ ngày 26/1/2011). Phòng có 07 thành viên, trong đó có 01 GS, 01 PGS, 03 TS, 01 ThS, và 01 Kỹ sư.

 

Lãnh đạo phòng Các thành viên
 • Trưởng phòng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Tuấn Dung
 • Phó trưởng phòng:  TS.NCV. Phạm Thị Lan 
 • GS.TS.NCVCC. Trần Đại Lâm
 • TS.NCVC. Lê Thị Mỹ Hạnh 
 • TS.NCV. Vũ Xuân Minh
 • KS.KSC. Nguyễn Hoàng Bách
 • ThS.NCV. Trần Văn Biển

2. Cán bộ - viên chức đã công tác tại phòng 

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

Cán bộ đã công tác tại phòng

 • Trưởng phòng: KSC. Lữ Văn Thành
 • Quyền trưởng phòng: ThS. Mai Đức Thắng
 • Phụ trách phòng: KSC. Lương Văn Cử
 • Phụ trách phòng: ThS. Trần Văn Biển 
 • Mai Thị Phượng
 • Lương Văn Cử
 • Mai Đức Thắng
 • Lữ Văn Thành
 • Trần Thị Thanh Vân
 • Vũ Văn Bình
 • Lai Hoài Vũ
 • Lê Mạnh Thắng
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Hoàng Xuân Thuận