Số TT Tên bài báo
 khoa học
Tên tác giả Tên tạp chí Tập Số Trang Năm công bố
Tạp chí thuộc danh mục VAST2
1 Effect of ZnO nanoparticles and graphene oxide on properties of acrylic polymer nanocomposite coating Đào Phi Hùng, Trịnh Văn Thành, Nguyễn ANh Hiệp, Mạc Văn Phúc, Nguyễn Thiên Vương, Đặng Thị Mỹ Linh Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x) 59 3 290-301  
2 Effects of number of substituents and molecular weight of polyamines on the non-cyanide alkaline zinc plating process Truong Thi Nam, Le Ba Thang, Le Duc Bao, Nguyen Van Khuong Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x) 59 5 57-65 01/2021
3 Facile synthesis and characterization of the reduced graphene oxide/Co3O4 nanocomposite for capacitive application Pham Thi Nam, Nguyen Thi Thom, Nguyen Thi Thu Trang, Dinh Thi Mai Thanh, Vo Thi Kieu Anh, Nguyen Anh Son, Tran Dai Lam Communications in physics  (ISSN: 0886 - 3166) 30 4 419-426 12/2020
4 Fish scale derived collagen/ginsenoside Rb1 biocomposites: preparation, characterization and their hemostatic ability Nguyen Thuy Chinh, Nguyen Thuy Tien, Vu Quoc Manh, Thai Hoang Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x) 59 1 47-56 01/2021
5 Hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu nano lai Fe3O4@Ag đựợc chế tạo bằng phương pháp nuôi mầm Nguyễn Thị Ngọc Linh, Ngô Đại Quang, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Lê Thị Thanh Tâm, Tạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144) 58 12 172-177 12/2020
6 IMPROVED WATER SOLUBILITY OF QUERCETIN BY PREPARING  COMPLEXATION WITH CYCLODEXTRINS IN BINARY SOLVENT Pham Thi Lan, Pham Long Khanh, Nguyen Thi Ngoan, Le Hai Khoa, Vu Xuan Minh, Nguyen Anh Son, Tran Dai Lam Tạp chí Công nghệ sinh học – Journal of Biotechnology  (ISSN: 1811-4989) 18 4 701-708 12/2020
7 Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano CoFe2O4@Ag cấu trúc lõi-vỏ, định hướng ứng dụng trong y sinh Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Hồ Đình Quang, Phan Thị Hồng Tuyết, Lê Trọng Lư, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Phong, Phạm Hồng Nam Tạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144) 58 12 97-103 12/2020
8 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano MnFe2O4-Ag sử dụng chất khử trinatri xitrat Phạm Hồng Nam, Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoài Nam, Tạ Ngọc Bách, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Trọng Lư, Phạm Thanh Phong, Nguyễn Xuân Phúc Tạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144) 58 12 53-59 12/2020
9 Preparation and characterization of chitosan/alginate/ginsenoside Rb1 nanoparticles Nguyen Thuy Chinh, Pham Thi Hung, Thai Hoang Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x) 58 6 73--81 12/2020
10 Review: Life-time prediction for polymer materials Nguyen Thuy Chinh, Thai Hoang Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x) 59 5 527-551 10/2021
11 Silver nanoparticles: Green synthesis and their antibacterial efficiency Ngo T. Dung, Le T. T. Tam, Ha Minh Nguyet and Le T. Lu Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x) 59 2 214 01/2021
12 Studies on the antioxidant activity of apigenin, luteolin and nevadensin using DFT Dung Trinh, Huy Trung, Xuyen Nguyen, Nguyen Trang, Hong Cao, Anh Vo, Thai Vu, Cuong Bui, Van Thanh, Lam Tran Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x) 1 59 19-29 01/2021
13 Study on characteristic of collagen extracted from fresh-water fish Nguyen Thuy Chinh, Trinh Hoang Nghia, Ho Hong Tuan, Vu Quoc Manh, Vu Quoc Trung, Truong Cong Doanh, Thai Hoang Tạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144) 58 0 308-315 12/2020
14 Study on impact strength and effect of accelerated weather testing on some properties of Polyoxymethylene/silica nanocomposite Tran Thi Mai, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thuy Chinh Dang Thi Thanh Le, Ha Van Hang, Thai Hoang Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x) 58 6 685-698 11/2020
15 Synthesis and electrochemical characterization of NiCo2S4 Nanosheets/ reduced graphene oxide for energy storage applications Le Thi Thanh Tam, Doan Thanh Tung, Ngo Thanh Dung, Phan Ngoc Hong, Pham Van Hoi, Phan Ngoc Minh and Le Trong Lu Communications in physics  (ISSN: 0886 - 3166) 30 4 399-408 12/2020
16 Tổng hợp graphene oxit dạng gel ứng dụng làm mực in 3D Đỗ Thị Thủy, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Trần Dũng, Đoàn Thanh Tùng, Lê Trọng Lư,
Trần Đại Lâm, Nguyễn Tuấn Dung
Tạp chí Hoá học  (ISSN: 0866-7144) 58 5 83-86 12/2020
17 Vanillin conversion by aldol condensation using hydrotalcite mg-al and modified -y zeolite as heterogeneous catalysts Nguyen Thi Thai, Nguyen Thi Minh Thu Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology  (ISSN: 0866-708x) 59 1 66-78 11/2020
18 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MONODISPERSE HYDROUS COLLOIDAL ZIRCONIA NANOPARTICLES Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Vũ Giang, Trần Hữu Trung, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thúy Chinh, Trần Thị Mai, Thái Hoàng, Đỗ Văn Sỹ Communications in physics  (ISSN: 0886 - 3166) 30 4 391 11/2020