Sau gần 6 thàng nộp Hồ sơ, Scopus đã tiến hành đánh giá theo tiêu chuẩn, đến ngày 17/12/2022, VJST chính thức có tên trên hệ thống trích dẫn uy tín này. Từ thời điểm này, Tạp chí bắt đầu được tính trích dẫn và hi vọng Tạp chí sớm có chỉ số trích dẫn quốc tế.

VJST xuất bản một năm 6 số, 132 trang/số, hoàn toàn bằng tiếng Anh các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ chủ yếu như sau: Sản phẩm thiên nhiên, Vật liệu, Môi trường, Điện tử - Viễn thông, Cơ khí - Cơ điện tử.

Đến nay năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 6/12 tạp chí khoa học được trích dẫn trên hệ thống Scopus gồm: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Vietnam Journal of Mathematics,  Acta Mathematica Vietnamica, Vietnam Journal of Earth Sciences, Vietnam Journal of Chemistry và Vietnam Journal of Science and Technology.

 

Thông tin của VJST trên hệ thống trích dẫn Scopus đường dẫn https://www.scopus.com/sourceid/21101101853

Thông tin của VJST trên hệ thống trích dẫn Scopus đường dẫn https://www.scopus.com/sourceid/21101101853

Trang bìa của VJST

Trang bìa của VJST

Nguồn: Vast.gov.vn