Thông tin hội nghị tại đường link: https://www.icisequynhon.com/conferences/2023/nanobiocom2023/