Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Viện chuẩn bị lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện