Hội đồng khoa học
Hội đồng Khoa học Viện Kỹ thuật nhiệt đới nhiệm kỳ 2019-2022

Hội đồng Khoa học Viện Kỹ thuật nhiệt đới nhiệm kỳ 2019-2022

Hội đồng Khoa học Viện Kỹ thuật nhiệt đới nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 19 thành viên, được thành lập theo Quyết định số 2015/QĐ-VHL ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Hội đồng khoa học là tư vấn cho Viện trưởng về các vấn đề nghiên cứu - triển khai và đào tạo của Viện.Thường trực Hội đồng Khoa học Viện Kỹ thuật nhiệt đới nhiệm kỳ 2019-2022 được bổ nhiệm theo Quyết định số 2124/QĐ-VHL ngày 12/12/2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thường trực Hội đồng gồm:

Xem thêm