Chức năng và nhiệm vụ của Viện Kỹ thuật nhiệt đới được quy định như sau

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt đới và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

a) Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản các yếu tố của điều kiện môi trường nhiệt đới Việt Nam;

b) Nghiên cứu cơ chế động học ảnh hưởng của các điều kiện môi trường nhiệt đới Việt Nam đến vật liệu và thiết bị kỹ thuật;

c) Nghiên cứu chế tạo và bảo vệ các loại vật liệu, linh kiện, thiết bị có khả năng làm việc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới;

d) Xậy dựng các tiêu chuẩn về sử dụng vật liệu, linh kiện, thiết bị trong điều kiện khí hậu nhiệt đới;

đ) Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực kỹ thuận nhiệt đới và các lĩnh vực có liên quan;

e) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt đới và các lĩnh vực khác có liên quan;

g) Dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt đới và các lĩnh vực khác có liên quan;

h) Quản lý về tổ chức, bộ máy, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của nhà nước và của viện Hàn  Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam;

i) Quản lí về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của nhà nước;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch Viện giao;