Từ năm 1982, Viện Kỹ thuật nhiệt đới là một trong các đơn vị đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  • Kết hợp đào tạo tiến sĩ với các trường đại học của Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Anh, có 15 NCS đã bảo vệ luận án tiến sĩ, 05 NCS đang thực hiện luận án tiến sĩ tại Bỉ, Pháp, Úc.
  • Đã gửi đi đào tạo được 2 tiến sỹ khoa học.
  • Viện đã đào tạo và phối hợp đào tạo trong nước: 60 tiến sỹ và 100 thạc sỹ.
  • Viện có hợp tác, phối hợp nghiên cứu khoa học và đào tạo với 5 trường đại học trong nước : Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Tài nguyên và Môi trường, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghiệp Việt Trì.
  • Hiện nay Viện có 31 nghiên cứu sinh đang thực hiện luận án tiến sỹ tại Viện.
  • Từ 2015, Viện tham gia đào tạo TS và thạc sỹ tại 2 khoa trực thuộc Học viện Khoa học Công nghệ: Khoa Hóa học, Khoa Khoa học vật liệu và năng lượng.