Tên tài liệu Số hiệu Cập nhật lúc
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 Số 668/VHL-VP ngày 17/4/2020 21/04/2020
Quyết định phân cấp quản lý đoàn ra, đoàn vào của VAST Số 2611/QĐ-VHL ngày 31/12/2019 21/04/2020
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại VAST Số 759/QĐ-VHL ngày 4/5/2019 29/03/2020
Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp VAST Số 1548/QĐ-VHL ngày 28/8/2018 14/03/2020
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ độc lập Số 2493/QĐ-VHL ngày 23/12/2019 12/03/2020
Ban hành quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng KH&CN ưu tiên, các đề tài KH&CN độc lập dành cho các cán bộ khoa học trẻ cấp VAST Số 2385/QĐ-VHL ngày 20/12/2019 12/03/2020
Về việc uỷ quyền cho các đơn vị của VAST được quyền quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài và đón khách nước ngoài vào làm việc Số 2287/QĐ-VHL ngày 1/11/2017 12/03/2020
Ban hành quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của VAST Số 2065/QĐ-VHL ngày 27/11/2019 12/03/2020
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng tại VAST Số 1506/QĐ-VHL ngày 5/9/2019 12/03/2020
Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp VAST Số 1970/QĐ-VHL ngày 8/11/2018 12/03/2020
Ban hành quy định mới trong quản lý các đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp VAST Số 1882/VHL-KHTC ngày 7/9/2018 12/03/2020
Ban hành QĐ quản lý các đề tài, nhiệm vụ Khoa học và công nghệ Độc lập cấp VAST Số 1786/QĐ-VHL ngày 10/10/2018 12/03/2020
Tổ chức và hoạt động của các tạp chí khoa học của VAST Số 1524/QĐ-VHL ngày 11/9/2015 12/03/2020
Ban hành Quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng 1176/QĐ.VHL ngày 8/10/2018 11/03/2020
Ban hành kèm theo QĐ này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện HLKHCNVN QĐ1347/VHL Ngày 16/07/2018 01/08/2019
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP của Viện HLKHCNVN Quyết định số: QĐ1776/VHL Ngày 08/10/2018 01/08/2019
Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ KH trẻ Quyết định số 1777/QĐ-VHL, Ngày 08/10/2018 01/08/2019
Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xem thêm Phụ lục của quyết định Quyết định số 1970/QĐ-VHL Ngày 8/11/2018 01/08/2019
Thông báo chứng chỉ/ chứng nhận năng lực ngoại ngữ Số 102/TB-HVKHCN 18/06/2019
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử Số 759/QĐ-VHL ngày 04/5/2019 18/06/2019