BAN LÃNH ĐẠO VIỆN


 • Viện trưởng

  GS.TS.NCVCC Trần Đại Lâm

  trandailam@gmail.com


 • Phó Viện trưởng

  PGS. TS. NCVCC Nguyễn Vũ Giang

  nvgiang@itt.vast.vn


 • Phó Viện trưởng

  TS.NCVC Lê Trọng Lư

  ltlu_itims@yahoo.com

  

LÃNH ĐẠO VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI QUA CÁC THỜI KỲ

Giai đoạn 1980 – 5/1993

- Viện trưởng:  GS.TSKH. Vũ Đình Cự

- Phó Viện trưởng:  GS.TSKH. Võ Phiên

- Phó Viện trưởng:  KSC. Đặng Đức Lương

- Quyền Viện trưởng:  KSC. Đặng Đức Lương (1992-5/1993)

Giai đoạn 6/1993 – 1/1999

- Viện trưởng:  PGS.TS. Bùi Thị An

- Phó Viện trưởng:  PGS.TS. Nguyễn Thạc Kim

- Phó Viện trưởng:  CVC. Lữ Văn Thành

Giai đoạn 2/1999 - 2004

- Viện trưởng:  TS. Lê Xuân Hiền

- Phó Viện trưởng:  CVC. Lữ Văn Thành

- Phó Viện trưởng:  KSC. Đông Văn Thu

Giai đoạn 5/2004 – 5/2009

- Viện trưởng:  PGS.TS. Lê Xuân Hiền

- Phó Viện trưởng:  KSC. Đông Văn Thu

- Phó Viện trưởng:  PGS.TS. Thái Hoàng

Giai đoạn 5/2009 – 5/2014

- Viện trưởng:  PGS.TS. Thái Hoàng

- Phó Viện trưởng: ThS. Nguyễn Quang Chính

- Phó Viện trưởng: PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng

- Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh

Giai đoạn 5/2014-2/2019

Viện trưởng: GS. TS. Thái Hoàng

- Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh (đến hết 8/2018)

- Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Vũ Giang

- Phó Viện trưởng: TS. Lê Trọng Lư

- Phó Viện trưởng: GS.TS. Trần Đại Lâm (từ 9/2018)