Cơ cấu tổ chức của Viện Kỹ thuật nhiệt đới gồm:

Đội ngũ cán bộ viên chức

Đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Viện Kỹ thuật nhiệt đới trường gồm 71 cán bộ trong biên chế, 07 cán bộ hợp đồng, trong đó:
• Giáo sư-tiến sĩ: 03;
• Phó Giáo sư-tiến sĩ: 06;
• Tiến sĩ: 27;
• Thạc sĩ: 22;
• Kỹ sư, cử nhân: 10;
• Khác: 03