DANH SÁCH GIÁO TRÌNH

TT

Tên giáo trình

Tác giả

Năm xuất bản

1

Biến đổi hóa học dầu thực vật và ứng dụng

PGS.TS. Lê Xuân Hiền

2010

2

Phân hủy và ổn định polyme

PGS.TS. Thái Hoàng

2010

3

Phương pháp quang hóa các lớp phủ hữu cơ

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Triều

2011

4

Các loại lớp phủ hữu cơ và tính chất đặc trưng

PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng

2011

5

Động học các quá trình điện hóa và ứng dụng trong công nghiệp

PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh

2011

6

Ăn mòn và thụ động kim loại

PGS.TS. Lê xuân Quế

2012

7

Hóa học và công nghệ các chất tạo màng

PGS.TS. Lê Xuân Hiền

2013

8

Thử nghiệm và dự báo thời hạn sử dụng của polyme

PGS.TS. Thái Hoàng

2013

9

Polyme dẫn điện và ứng dụng

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dung

2014

10

Polyme Silicon

TS. Đào Thế Minh

2014

11

Ức chế ăn mòn kim loại

PGS.TS. Lê Xuân Quế

2015

12

Các phương pháp phân tích nhiệt ứng dụng trong nghiên cứu polyme

GS.TS. Thái Hoàng

2016