Hợp tác Quốc tế

  • Có quan hệ hợp tác khoa học - Công nghệ và đào tạo với UNDP và nhiều cơ quan, trường đại học của nhiều nước trên thế giới: Pháp, Nga, Đức, Bỉ, Nhật bản, Hàn Quốc, Úc, Cu Ba, Thái Lan, Anh, Mỹ.
  • Là đối tác chính của phía Việt Nam trong chương trình hợp tác giữa CNRS Pháp và VAST về Ăn mòn và Bảo vệ Vật liệu.
  • Các đề tài dự án hợp tác quốc tế đã thực hiện:

            - Ba dự án do UNIDO/UNDP tài trợ: DP/VIE/87/013 và VIE/SI/95/801.

            - Dự án ABOS do Vương quốc Bỉ tài trợ.

            - Dự án hợp tác nghiên cứu VIE/007/9 do BMBF tài trợ.

            - Hai đề tài do AUF tài trợ.

            - Đề tài do TWAS tài trợ.

            - Sáu nhiệm vụ hợp tác quốc tế với Pháp của VAST.

            - Ba nhiệm vụ nghị định thư cấp nhà nước giữa Việt Nam - Mỹ, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam -Bỉ.

            - Dự án WBI do Vương Quốc Bỉ tài tài trợ.

            - Dự án CUD do Vương Quốc Bỉ tài trợ.

  • Các hội thảo khoa học quốc tế và lớp học chuyên đề đã tổ chức:

            - Hội nghị quốc tế về “Ăn mòn và Bảo vệ Vật liệu” (CPM’92) 4/1992.

            - Hội thảo ở tiểu ban “Vật liệu và khả năng phản ứng” của hội nghị Việt - Pháp

              về “Hợp tác khoa học vì sự phát triển bền vững” 9/1997.

            - Lớp chuyên đề Việt - Pháp về “Bảo vệ chống ăn mòn” (11/1999 và 4/2005).

            - Hội thảo khoa học quốc tế CPM 2012, CPM 2015, CPM2018

              - Lớp học trong khuôn khổ của dự án CUD: “Khoa học ăn mòn” 7/2014 và “Các phương pháp xử lý bề mặt” 4/2015

    do GS. Marjorie Olivier thực hiện, Khóa học “Điện hóa và ứng dụng” do TS. Thomas Doneux giảng 12/2014 tại Hà Nội.

  • Phối hợp với hội Polyme Nhật Bản, Phân hội Polyme Việt Nam, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức khóa học ngắn hạn về “Công nghệ và Vật liệu Polyme tiên tiến” cho các nhà nghiên cứu, giảng dậy và các cán bộ trẻ tại Hà Nội.