Hợp tác trong nước

Viện có hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước để kết hợp đưa các kết quả nghiên cứu vào triển khai. Ngoài ra, Viện còn phối hợp nghiên cứu và đào tạo  với nhiều Viện và các trường Đại học trong nước. Trong thời gian từ năm 2004 đến nay, Viện đã ký kết thỏa thuận về hợp tác nghiên cứu Khoa học và đào tạo với 7 trường Đại học như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Khoa Hóa – Đại học Sư phạm Hà Nội 2.