Nghiên cứu sinh: Đào Phi Hùng

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Thái Hoàng

Để xem bản tóm tắt Luận án tiến sĩ (Bản tiếng Việt): Tải về tại đây.

Để xem bản tóm tắt Luận án tiến sĩ (Bản tiếng Anh): Tải về tại đây

Để xem toàn bộ Luận án tiến sĩ: Tải về tại đây