Công khai thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Viện Kỹ thuật nhiệt đới