Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của Viện Kỹ thuật nhiệt đới