Công khai thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Viện Kỹ thuật nhiệt đới