Ngày 14/12/2022, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 190 đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT) được Quỹ tài trợ (Quyết định số 70/QĐ-HĐQL-NAFOSTED), trong đó có 04 đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện. Đây là các đề tài được các Hội đồng khoa học NCCB trong KHTN&KT của Quỹ đánh giá xét chọn từ 666 hồ sơ đăng ký hợp lệ gửi đến Quỹ từ năm 2021.

Phân bố số lượng các đề tài được tài trợ theo các ngành như sau:

STTNgànhSố lượng đề tài được tài trợ
1Toán học23
2Khoa học Thông tin & Máy tính13
3Vật lý55
4Hóa học27
5Khoa học Trái đất và Môi trường15
6Sinh học Nông nghiệp22
7Cơ học26
8Y sinh Dược học09
 Tổng số190

Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong Quý 1 năm 2023).

Danh sách các đề tài được phê duyệt (tải tại đây).

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng thông báo để các nhà khoa học, các tổ chức KHCN được biết ./.

(Nguồn: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-phe-duyet-danh-muc-de-tai-nghien-cuu-co-ban-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-duoc-quy-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia-tai-tro/)