Ứng dụng công nghệ thông tin trong: Quản lý hành chính - Quản lý các đề tài, dự án - Quản lý và đăng ký online các thiết bị