Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ tổ chức hội thảo: