Thời gian: 25 - 25/10/2018 tại phòng 710 nhà A21, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội