Viện Kỹ thuật nhiệt đới phối hợp với Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức hội thảo