Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được công nhận tại Học viện Khoa học và Công nghệ