Viện Kỹ thuật nhiệt đới xin gửi thông báo số 2 của Hội nghị khoa học Phân tích Hóa, Lý, Sinh học lần thứ V