Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra tại Việt Nam; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Công văn số 225/VHL-VP về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.