Thông báo của Học Viện Khoa học và Công nghệ về việc chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận trong đào tạo Tiến sĩ