Thông báo số 1 v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "SỐ HÓA - TRONG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG LẦN THỨ NHẤT"

Dự kiến hội thảo Khoa học quốc gia "SỐ HÓA - TRONG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG" được tổ chức:
- Thời gian: cuối tháng 11/2021
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
- Địa chỉ: 34 - Lê Lợi, tp. Huế.
Thời gian đăng ký và nộp bài:
- Hạn nộp tóm tắt báo cáo (Abstract): 10/8/2021
- Thông báo kết quả chất nhận tóm tắt báo cáo: 25/8/2021
- Hạn cuối nọp bài toàn văn và lệ phí đăng kỷ yếu: 25/10/2021