Các công tác trong tháng 6/2020 và kế hoạch tổ chức 40 năm thành lập Viện