Phân công các cá nhân phụ trách các bài báo khoa học chuẩn bị lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện