Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ XIII (SPMS 2023) sẽ được tổ chức vào các ngày 05-07 tháng 11 năm 2023 tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chính Minh