Được tổ chức 15-17/02/2023 tại Viện Kỹ thuật nhiệt đới