Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Nano trong khoa học sự sống: công nghệ sinh học Nano, Cảm biến sinh học và Tính toán (NanoBioCom2023) tổ chức tại ICISE, Quy Nhơn từ ngày 17-19/9/2023

Thông tin hội nghị tại đường link: https://www.icisequynhon.com/conferences/2023/nanobiocom2023/