Đo diện tích bề mặt và thể tích lỗ xốp của vật liệu với khí hấp phụ Nito

  1. Hãng, tên nước: Micromeritics, Mỹ
  2. Chức năng: Đo diện tích bề mặt và thể tích lỗ xốp của vật liệu
  3. Nơi lắp đặt: Phòng 203, nhà A12, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
  4. Thông số kỹ thuật:
  • Phân tích đồng thời 3 cổng mẫu
  • Đo điện tích bề mặt > 0.05m2/g với khí hập phụ N2