Đo tính chất lưu biến của các chất rắn ở dạng xoắn và dãn nở