Clip tóm tắt quá trình 40 năm thành lập, xây dựng và phát triển của Viện Kỹ thuật nhiệt đới